MARCELLOMIELNO

www.marcello-mielno.pl

 

 

76-032 Mielno

ul. Kwiatowa 22

 

tel. 518 152 387

tel. 789 390 380

 

 

 

 

ZADZWOŃ

 2018 CZERWIEC - WRZESIEŃ LIPIEC - SIERPIEŃ
 I POKOJOWY(DLA 2/OS) 150-220 ZŁ/DOBA 180-320 ZŁ/DOBA
 II POKOJOWY(DLA 4/OS) 180-300 ZŁ/DOBA 300-460 ZŁ/DOBA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami wynajmu MARCELLOMIELNO zarządzane przez Usługi Hotelarskie Mariola Bednarczyk, 76-032 Mielno, Kwiatowa 22, NIP: 772-001-62-57. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, zakładamy, że wyrażają Państwo zgodę na zaproponowane przez nas reguły i podporządkują się im. Jeśli nie zgadzają się Państwo z regułami przedstawionymi dalej, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych usług.

 

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie MARCELLOMIELNO i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie MARCELLOMIELNO i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując wyżej wymienionej czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

DOBA W MARCELLOMIELNO

 1. Doba trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00.

 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją możliwe jest zameldowanie przed rozpoczęciem doby lub późniejsze wymeldowanie. Recepcja uwzględni życzenie w miarę dostępności pokoi / apartamentów, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

 

MELDUNEK

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 2. MARCELLOMIELNO może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

 3. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien poinformować recepcję najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu jest możliwe zgodnie z aktualną dostępnością pokoi i obowiązującym cennikiem.

 4. Niepoinformowanie recepcji o chęci przedłużenia pobytu zgodnie z pkt 3, a także pozostaniew pokoju lub pozostawienie rzeczy w pokoju traktowane jest jako przedłużenie pobytu przez Gościa, jeśli jest taka możliwość. Gość wyraża zgodę na spakowanie pozostawionych rzeczy i ich przechowanie - obowiązuje dodatkowa opłata.

 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu.

 6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju wyłącznie od godziny 9:00 do 22.00

 7. Zwierzęta nie są akceptowane.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Odpowiedzialność MARCELLOMIELNO z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. /. 1965 r. nr 1, póz. 2, z późniejszymi zmianami).

 2. Przedmioty wartościowe nie powinny być przechowywanwe w pokoju / apartamecie.

 3. Gość powinien zawiadomić recepcję niezwłocznie po odkryciu szkody.

 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem obsługi MARCELLOMIELNO

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń w wynajmowanym pokoju oraz na terenie obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Powyższe oznacza także, że jeśli bielizna hotelowa, pościel, wykładziny i / lub podłogi, ściany i tapety ścienne zostaną uszkodzone lub zabrudzone ponad przeciętną miarę – wynikającą ze zwykłego ich użytkowania, wskutek działania Gościa lub innych osób, którym Gość udostępnił pokój, wówczas Gość może zostać obciążony kosztami czyszczenia, naprawy, zakupu nowego wyposażenia lub innego sposobu przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. W przypadku stwierdzenia zniszczeń zostanie naliczona opłata adekwatnie do wyceny szkody wraz z kosztami jej usunięcia.

 2. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania recepcji.

 3. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez Gościa, MARCELLOMIELNO zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług. Gość zostanie poproszony o zapłatę za pobyt oraz ewentualne uszkodzenia i natychmiastowego opuszczenia obiektu bez możliwości zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

 4. MARCELLOMIELNO zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za szkodę, która zostanie ujawniona po jego wyjeździe.

 5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. MARCELLOMIELNO może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę - bez zwrotu kosztów poniesionych za dlaszy pobyt.

 6. Pozostawienie ponad przeciętnej liczby śmieci, rażącego nieporządku w apartamencie / pokoju np. budnych garnków, patelek itp. wiąże się z obciążeniem gościa dodtkową opłatą za sprzątanie w wysokości 250zł.

 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia (można przed obiektem). W przypadku złamania zakazu, na Gości zostanie nałożona opłata za dearomatyzację pokoju w wysokości 500zł.

 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w MARCELLOMIELNO.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE  

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00. Goście proszeni są o takie zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. W przypadku naruszenia tej zasady obiekt uprawniony jest do wezwania Ochrony lub natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług noclegowych - bez zwrotu poniesioncy kosztów za dalszy pobyt.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia oraz własnych urządzeń elektrycznych, np. świeczek, grzałek, żelazek. Wyjątek stanowią urządzenia do higieny osobistej jak golarka czy szczoteczka elektryczna.

 3. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 4. Podczas wymeldowania należy zwrócić w recepcji wszystkie klucze do pokoju. W razie zgubienia standardowego klucza obowiązuje opłata 200zł za klucz.

  Ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany i zamknąć drzwi.

 5. Dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 6. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania imprez i przyjęć, w tym wieczorów kawalerskich i panieńskich. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady zostanie naliczona kara umowna w wysokości adekwatnej do strat poniesionych przez MARCELLOMIELNO oraz przez innych Gości przebywających w tym samym czasie w obiekcie.

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, zostaną odesłane na pisemną prośbę oraz koszt Gościa na wskazany adres.

 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy. MARCELLOMIELNO przechowa przedmioty przez okres 14dni, a po upływie tego okresu zostaną one poddane utylizacji.

 3. MARCELLOMIELNO nie przechowuje artykułów spożywczych i medycznych, nie przechowuje też używanej bielizny osobistej.

 

WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

Oferta bezzwrotna – W przypadku odwołania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie, Gość nie otrzyma zwrotu ani rekompensaty za opłaconą ale nie wykorzystaną rezerwację. Warunki oferty bezzwrotnej wykluczają również możliwość dokonywania zmiany ustalonego pierwotnie terminu. Gość zobowiązany jest do opłacenia zadatku rezerwacji w ciągu 1 godziny od jej dokonania. W przypadku braku płatności rezerwacja zostanie anulowana.

Oferta standard – Gość ma prawo anulować rezerwację do 7 dni przed przyjazdem. Gość nie zapłaci za rezerwację w chwili jej dokonania, ale może zostać poproszony o gwarancję płatności. Obiekt w odrębnym mailu prześle do Gościa link z prośbą o udostępnienie karty kredytowej. Całkowita płatność za dokonaną rezerwację zostanie jednak pobrana na 7 dni przed planowanym przyjazdem do obiektu. Jeśli termin rezerwacji jest krótszy niż 7 dni przed przyjazdem, wtedy rezerwacja jest traktowana jak oferta bezzwrotna. W przypadku odwołania rezerwacji po terminie lub nie pojawienia się w obiekcie, Gość nie otrzyma zwrotu ani rekompensaty za opłaconą ale nie wykorzystaną rezerwację.

 

REZERWACJE GRUPOWE

 1. W przypadku rezerwacji obejmujących 8 osób lub więcej, lub 3 pokoje i więcej, w obiekcie mogą obowiązywać inne warunki dokonywania rezerwacji. Obiekt uzgadnia indywidualnie z Gościem odrębne warunki dla rezerwacji grupowych, biorąc pod uwagę ilość gości, ilość pokoi, termin rezerwacji, długość pobytu oraz charakter grupy.

 2. W trosce o komfort i zapewnienie warunków do wypoczynku naszym Gościom, w obiekcie nie przyjmujemy rezerwacji o charakterze imprezowym, szczególnie wieczorów kawalerskich i panieńskich.

 3. W przypadku grup zorganizowanych (8 osób lub 3 pokoi i więcej), Goście podczas zameldowania zostaną poproszeni o wpłatę depozytu w wysokości 500zł za pokój. Depozyt zostanie zwrócony po wymeldowaniu i sprawdzeniu pokoju.

 

ODSTĄPIENIE OD KOSZTÓW ANULOWANIA

MARCELLOMIELNO nie odstępuje od standardowych zasad anulowania rezerwacji z tytułu osobistych powodów Gościa lub działania siły wyższej. Przez powody osobiste rozumie się choroby, zmiany w planie podróży, opóźnienie w podróży lub inne przyczyny, które mogą spowodować, iż Gość nie będzie w stanie dotrzymać rezerwacji.

 

ZAKWATEROWANIE ZASTĘPCZE

MARCELLOMIELNO zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanego pokoju / apartamentu jeżeli pierwotnie zarezerwowany pokój / apartament z jakiegoś powodu nie będzie dostępny. Goście otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.

 

METODY PŁATNOŚCI

MARCELLOMIELNO za świadczone usługi akceptuje następujące metody płatności:

 1. Gotówka – płatność bezpośrednio w Recepcji

 2. Przelewem na rachunek bankowy firmy: USŁUGI HOTELARSKIE MARIOLA  BEDNARCZYK 

 3. MARCELLOMIENO: SANTANDER: 53 1500 1605 1016 0025 6225 0000

 4. Za pomocą elektronicznych środków płatniczych: Tpay, Elavon(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.pdf)

 

RODO 

Dane osobowe podane w trakcie procesu Rezerwacji oraz Meldunku – są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych jest USŁUGI HOTELARSKIE MARIOLA BEDNARCZYK, ul. Kwiatowa 22, 76-032 Mielno, NIP: 7720016257. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dane osobowe Gości będą przetwarzane na potrzeby dokonania rezerwacji, świadczenia usług, a także na potrzeby działań marketingowych, informacyjnych oraz w celu komunikacji z obsługą.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z usług. Przetworzeniu oraz przechowywaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefonu, nr rachunku bankowego.

Gościom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru, jeśli dane są wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszane jest ich bezpieczeństwo. Aby skorzystać ze swoich uprawnień Gość może skontaktować się z Administratorem danych 789-100-611

WARUNKI I ZASADY

MIELNO

MARCELLOMIELNO

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 19

160

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 17

160

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 21

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 20

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 16

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 15

160

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 14

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 13

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 12

160

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 09

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 08

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 05

160

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 02

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 01

140

PLN

ZA 4/OS

od  

APARTAMENT 22

160

PLN

ZA 2/OS

od  

APARTAMENT 18+

140

PLN

ZA 2/OS

od  

APARTAMENT 11+

140

PLN

ZA 2/OS

od  

APARTAMENT 10

160

PLN

ZA 2/OS

od  

APARTAMENT 04+

140

PLN

ZA 2/OS

od  

APARTAMENT 03

PIĘTRO

1

POWIERZCHNIA

 31m2

ILOŚĆ POKOI 

1

ŁÓŻKO

sofa 

APARTAMENT 04

 

 

apartament04

160

PLN

od  

ZA 2/OS

PIĘTRO

1

POWIERZCHNIA

 27m2

ILOŚĆ POKOI 

1

ŁÓŻKO

sofa 

APARTAMENT 03

 

 

apartament03

140

PLN

od  

ZA 2/OS